Sat, Jan 30, 2016 - Lecture by H.G. Laksmi Narayan Prabhu - Srimad Bhagavatam 5.8.22-23